wernersmaskin

Toalett och duschbodar lågenergi

Vår energibod för toalett och duschbodar har två toaletter och tre duschar, se planskiss nedan.


Toalett och duschbod (en extra dusch) DW-40 PIR (PDF).