Om oss

Vi är ett familjeföretag som startades år 1882, då var namnet Jönköpings Snickerifabrik. Idag heter vi Werners Maskin drivs av samma familj och är ett uthyrningsföretag. Huvudkontoret ligger i Jönköping med filial i Tranås.

Vad vi gör

Uthyrning av byggmaskiner, liftar och byggnadsställningar

Bodar och vagnar

Serviceverkstad

Werners Maskin arbetar idag med uthyrning av byggmaskiner

Vi är specialister på att hyra ut byggmaskiner, liftar, byggnadsställningar och tillfälliga lokaler. Våra kunder finns inom byggbranschen, kommuner och industrin. Verksamheten omfattar även maskinserviceverkstäder som servar såväl egna maskiner som kundmaskiner.
Hyressortimentet täcker det mesta av byggbranschens behov, allt ifrån liftar, byggnadsställningar, byggmaskiner till moduler, manskapsbodar och vagnar.

Vår styrka är att vi gillar att vara din problemlösare. Vår välutbildade personal är måna om att hjälpa kunden på bästa sätt. För oss är det viktigt att hålla en hög servicegrad åt våra kunder. Vi vill inte bara vara en leverantör utan en samarbetspartner. Du ska kunna vända dig till oss för att få råd och hjälp.

Fastigheter

9

Genom Werners Industribyggnader, Werners Fastigheter och Frölunda Ädelkorallen hyr vi ut industrilokaler, lagerlokaler och kontor. Fastigheterna är belägna på Ljungarumsområdet i Jönköping.

 

Serviceverkstad

9

Vid våra verkstäder i Jönköping och Tranås reparerar och servar vi såväl egna maskiner som kundmaskiner. Allt från små handmaskiner till större maskiner t.ex. liftar och släpkärror. Werners erbjuder er service och reparation av bland annat följande märken: Dewalt, Makita, JLG, SkyJack med flera.

Kvalitetspolicy

Företaget skall alltid sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster av allra högsta kvalitet. Målet skall vara att kvaliteten på våra produkter och tjänster ständigt förbättras.Företaget skall alltid sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster av allra högsta kvalitet. Målet skall vara att kvaliteten på våra produkter och tjänster ständigt förbättras.

Vår service skall vara personlig och effektiv och vi skall alltid sätta kundens önskemål i centrum för vårt handlande.
Vår målsättning är att genom lokal förankring, snabba beslutsvägar och kunnig personal alltid ”att vara ett strå vassare än våra konkurrenter.”
Vi ska hålla oss informerade om och följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.
Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Vår verksamhet skall utmärkas av ett aktivt miljöengagemang.
Våra uthyrningsprodukter skall successivt förändras till att bli så miljöanpassade som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och vid nyinköp skall vi sträva efter att välja de produkter vilka är de bästa ur miljösynpunkt.
Vi stävar efter att använda så miljövänligt bränsle som möjligt i våra uthyrningsprodukter. Vi tankar och erbjuder våra kunder ultrarent drivmedel till dieselmotorer och miljöbensin.
Vi skall hålla oss informerade om och följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.
Genom att involvera och utbilda samtliga anställda i miljöarbetet skall vi kontinuerligt arbeta för att nå fastställda miljömål.

 

Vi vill verka för att:

 • Förebyggande av förorening
 • Avfallsminskning
 • Ökad återvinning
 • Återanvändning av våra produkter
 • Samt ständiga förbättringar av miljöarbetet
 • Vi skall ha stor öppenhet i miljöfrågor samt påverka leverantörer, kunder med flera
 • så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan sker.

Etikpolicy

Vi är även ett R-licensierat företag vilket innebär vi håller högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i verksamheten.

R-licensens etikpolicy:

 • I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
 • Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.
 • Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.
 • Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.
 • Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.
 • När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Werners Maskin AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

GDPR Werners maskin

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Werners Maskin AB org.nr 556329-8941, är personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss eller hyr från vår maskinpark kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss för att få en offert eller gjort en förfrågan. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kortnummer eller annan ekonomisk information. Vid en jobbansökan kan det gälla ansökningshandlingar, CV-person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar och tidigare arbetsgivare etc.

Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik. Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna hyra ut våra uthyrningsprodukter till dig.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik i syfte att administrera ditt konto.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Werners använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Werners ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Werners kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köpt en hyrförsäkring och skada eller stöld uppkommit. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information.

 

Hur hanterar vi e-post?
Vi gör ej utskick via e-post till privatpersoner. E-post med privatpersoner sker bara vid direkt förfrågan till oss och raderat så snart ärendet är avslutat.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har avancerade brandväggar och antivirusprogram som skyddar mot obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad med behörighetsstyrning där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen.

Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Werners dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Werners men i det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

 

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter eller ställa frågor kan du skicka brev till Werners på adressen Werners Maskin AB, Box 553, 551 17 Jönköping

Denna integritetspolicy fastställdes av Werners Maskin AB den 9 maj 2018.